Avla på bra på gener

hästodlingstraditionAtt avla hästar har pågått i Sverige sedan många sekler tillbaka då man tidigt fick insikt om att vissa hästar faktiskt var snabbare, stabilare och starkare än andra. När man även insåg att avkomman påminde mycket av sina föräldrar, blev planerad hästavel på riktigt anammad. Det finns bevis för att hästavel utvecklades redan under medeltiden för att underlätta jordbruket, även om man under den tiden inte använde sig av begreppet ”hästavel” utan istället namngav hästarna utifrån deras egenskaper eller ursprungsområde. Efter medeltiden blev hästavel mer inriktad mot att garantera den svenska krigsmakten med bästa möjliga hästmaterial för att på senare sekler istället komma att omfatta alla befintliga hästraser i Sverige.

Vad vill man då med avel av hästar rent generellt? Framför allt vill man förbättra de prestationsmässiga egenskaperna hos hästen och djurets olika utseendemässiga aspekter. Den ekonomiska biten har även i tider spelat en viktigt roll inom hästavel då det genererar mer gynnsamma intäkter om hästen är pigg, frisk och utan skador. Har hästen dessutom ett bra temperament och lätt för att lära sig blir fördelarna än fler.

Rent praktiskt handlar avel om att man väljer ut hästar som anses mest lämpliga för att få fram avkommor som i sin tur kan förbättra just den rasen. Ett sto med de rätta egenskaperna matchas helt enkelt med en bra och genetiskt stark hingst som tillsammans tros kunna skapa en optimalt kombinerad avkomma. Man sätter upp så kallade avelsmål för varje hästras, vilka anger vad man exakt vill få fram via aveln. Handlar det om att få fram ridhästar som har lättare att hoppa bra anges exempelvis dessa som avelsmål.

På vilka saker baseras avel? Framför allt genom kunskap och genetisk forskning på hästars och rasers olika egenskaper från födsel. Enskilda hästar får sedan ett framräknat avelsvärde som används för att studera avelsmöjligheter.

Idag nyttjar man semin från hästar för att bedriva avel på hög kvalitetsnivå med de större hästraserna, det gör det alltså möjligt att avla hästar oavsett var man befinner sig i landet. Processen är alltså betydligt mer utvecklad idag än förr, vilket medfört att hästaveln i Sverige nått nya nivåer när det kommer till att ta fram framgångsrika och perfekta hästar.

Finns det särskilda föreskrifter? Viktigt att känna till är att all typ av avel med hästar som har medfödda skador är förbjudet enligt svensk lag och alla regler gällande avel på hästar finns att hitta i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter, paragraf 3. Hästar som eventuellt kan ge sin avkomma defekter som i sin tur påverkar fölets möjligheter att bete sig naturligt är alltså helt förbjudet. I samma paragraf nämns även att man självklart heller aldrig får avla under förhållanden som kan medföra lidanden för djuren på ett eller annat sätt.